Serbian English

NOVOSTI

Odluka Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara Društva

Odluka o izboru predsednika, imenovanju zapisničara i komisije

Odluka o usvajanju zapisnika

Predlog odluke o usvajanju zapisnika

Izveštaj izvršnog odbora

Izveštaj Nadzornog odbora

Predlog Odluke o promeni pravne forme

Usvajanje predloga Odluke o promeni pravne forme

Odluka o povlačenju akcija

Glasački listić za glasanje u odsustvu

Punomoćje

objavljeno: 13.01.2016.

 

Odluke sa Vanredne Skupštine Kopex MIN a.d.

objavljeno: 18.12.2015

 

Odluka o sazivanju vanredne sednice Akcionarskog društva Kopex Min Liv a.d.

Poziv za vanrednu Skupštinu 18.12.2015 Kopex Min Liv a.d.

Odluka nadzornog odbora o utvrđivanju cene akcija

Predlog odluka o prinudnom otkupu akcija

Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu akcija

Odluka o prinudnom otkupu akcija

Odluka o potvrđivanju cene akcija

Odluka o izboru predsednika, imenovanja zapisničara i članova komisije

Glasački listić za glasanje u odsustvu

Punomoćje

Bilans stanja na dan 31.12.2012. Kopex Min Liv a.d. Niš

Bilans stanja na dan 31.12.2013. Kopex Min Liv a.d. Niš

Bilans stanja na dan 31.12.2014. Kopex Min a.d. Liv Niš

Bilans uspeha za period 01.01.2014 - 31.12.2014 Kopex Min Liv a.d Niš

Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva Kopex Min Liv a.d. Niš za 2012. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva Kopex Min Liv a.d. Niš za 2013. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva Kopex Min Liv a.d. Niš za 2014. godinu

objavljeno: 23.11.2015.

 

Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva Kopex MIN Liv a.d.

objavljeno: 09.07.2015.

 

Poziv za Vanrednu sednicu Skupštine Akcionarskog društva Kopex MIN Liv a.d.

objavljeno 06.07.2015.

 

Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora

Odluka o imenovanju zapisničara i članova komisije za glasanje

Odluka o izboru eksternog revizora

Odluka o izboru predsednika Skupštine

Odluka o izboru eksternog revizora

Odluka o potvrđivanju mandata predsednika nadzornog odbora

Odluka o razrešenju člana nadzornog odbora

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za period od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Odluka o usvajanju izveštaja eksternog revizora

Odluka o usvajanju izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju društva za 2014.god.

Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva za 2014.god.

Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara

 objavljeno 07.07.2015.

 

Izveštaj o bitnom događaju - Kopex MIN-LIV a.d.

objavljeno 29.05.2015.

 

Zapisnik sa sednice skupštine Privrednog društva "KOPEX MIN-LIV" 28.07.2014.

objavljeno 31.07.2014.

 

Predlog odluka za sednicu skupštine Privrednog društva "KOPEX MIN-LIV" 28.07.2014.

Odluka o održavanju vanredne skupštine Privrednog društva "KOPEX MIN-LIV" 28.07.2014.

objavljeno: 30.06.2014.

 

Odluke Skupštine akcionara Akcionarskog društva "KOPEX MIN-LIV" 06.06.2014.

objavljeno: 09.06.2014.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva "KOPEX MIN-LIV" 06.06.2014.

objavljeno: 09.06.2014.

 

Poziv za sednicu skupstine 28.05.2013.

objavljeno: 25.04.2013.

 

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva "KOPEX MIN-LIV" 03.08.2012.

objavljeno: 03.08.2012.


Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva "KOPEX MIN-LIV" 03.04.2012.

objavljeno: 03.04.2012.