Serbian English

ISTORIJA

 


 

                            

 

Livnica "KOPEX MIN-LIV A.D." nalazi se u Nišu, Bulevar 12. februar broj 82. Prvobitna Livnica osnovana je 1884 godine u sastavu radionica za popravku železničkih vozila, izradu mostova i skretnica, da bi proizvodnja odlivaka u Livnici, ondašnje železničke radionice, počela 1885 godine. 

U predratnom periodu livački kapaciteti su bili mali ali dovoljni da se proizvodni asortiman proširi, tako da se formiraju dve radionice, stolarska i mašinska sa livenjem radi izrade delova za mlinsku i ciglarsku industriju, delova za rudnička postrojenja, i izrade rudarskih pumpi, izrada delova za građevinske mašine za izradu puteva.

U procesu  nacionalizacije, Livnica je prešla iz privatne u državnu svojinu, kao ’’Livnica i fabrika mašina Jastrebac’’. Godine 1949. Livnica Fabrike pumpi DP ’’Jastrebac’’ preseljena je na sadašnju lokaciju AD ’’SIVI LIV’’ i tom prilikom izgrađene dve hale, jedna za livenje, a druga za mašinsku radionicu. U novim programima osnovna delatnost je bila izrada pumpi, vodnih turbina, mašina i uređaja za vinogradarstvo, kao i delovi za flotaciju rudnika.

U cilju usaglašenog i bržeg razvoja mašinogradnje Niša, a posebno livačkih proizvodnih kapaciteta, za potrebe mašinogradnje 1979 god. RO ’’Jastrebac’’ ulazi u sastav Mašinske industrije Niš, a u  cilju izgradnje Livnice ’’Sivi liv’’.

Godine 1991 DP ’’Jastrebac’’ se izdvaja iz sastava SOUR MIN Niš, dok Livnica razvija svoje kapacitete za proizvodnju visokolegiranih čelika i odlivaka od nerđajućeg čelika, čime upotpunjuje svoj osnovni proizvodni program. Te iste godine dolazi do transformacije DP ’’Livnice’’, odnosno podele iste na četri društva i to: DD ’’Sivi liv’’, DD ’’Modelara’’, DD ’’Livmin’’ i DD ’’Obojeni metali’’.

Usklađivanjem sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatnosti 29.06.2000 god. preduzeće se transformiše u akcionarsko društvo.

Društvo se bavi proizvodnjom livenih proizvoda i usluga iz osnovne delatnosti i to:

  • livenje gvožđa
  • livenje čelika
  • livenje lakih metala
  • livenje ostalih obojenih metala
  • proizvodnja alata
  • proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda.

 

U skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji, livnica i KOPEX SA Grabowa 1, Katowice, Poljska, zaključili su 04.12.2007.god. Ugovor o prodaji kapitala metodom javne aukcije, i tada nastaje AKCIONARSKO DRUŠTVO KOPEX MIN-LIV.