Serbian English

POLITIKA KVALITETA

  
 

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

 

 

Naša politka Integrisanog Sistema Menadžmenta (IMS) proizilazi iz naše poslovne politike, a naši ciljevi Integrisanog sistema menadžmenta proizilaze iz naših posiovnih ciljeva.

 

Suština politike Integrisanog Sistema Menadžmenta je da se kvalitetnim i po ceni pristupačnim proizvodima i uslugama uz racionalno angažovanje svih resursa, zadovolje svi zahtevi kupaca/korisnika i premaše njihova očekivanja i zahtevi zainteresovanih strana, a da se pri tome zaštiti zdravlje i bezbednost zaposlenih, ne ugrozi životna sredina i do kraja primene domaći zakoni i propisi i propisi Evropske Unije, te da se sistem stalno unapredjuje i poboljšava.

 

Opšti cilj kvaliteta je da budemo jasno pozicionirani na tržištu Srbije i šire kao organizacija koja je prepoznatljiva po kvalitetnim i pravovremenim proizvodima i uslugama i po konkurentnim cenama.

 

Opšti cilj zaštite životne sredine je: funkcionisanje poslovnih i radnih procesa bez incidenata i uz potpunu posvećenost zaštiti životne sredine i obavezama za usklađenost, uključujući prevenciju zagađenja, a posebno kontrolu nastanka i kretanja otpada do momenta predaje operaterima, kao i stalno unapređenje performansi životne sredine. 

 

Opšti cilj zdravlja i bezbednosti na radu je: funkcionisanje poslovnih i radnih procesa bez povreda na radu, bez profesionalnih oboljenja i bez bolesti u vezi sa radom, uz stalnu privrženost prevenciji povreda i ugrožavanja zdravlja zaposlenih.

 

Uspostavljaju se sledeći osnovni principi integrisanog sistema menadžmenta:

 

      1. Kupac i krajnji korisnik su osnovni orijentiri, a njihovi zahtevi moraju biti stalni predmet naše pažnje i težište našeg interesovanja i                            angažovanja,


      2. Na tržištu nastupati sa konkurentnim cenama proizvoda i kratkim rokovima pružanja usluga, ali bez uticaja na njihov kvalitet,


      3. Naši zaposleni sa svojim radnim i intelektualnim kvalitetima moraju biti i ostati naša najveća vrednost,

 

4. Poslovne procese i aktivnosti pažljivo projektovati, implementirati u sistem i stalno kontrolisazi i poboljšavati, sa njima neprekidno upravljati, meriti njihovu efikasnost i efektivnost i usmeravati ih krajnjem rezultatu - kvalitetnom proizvodu i usluzi i zadovoljnom kupcu/korisniku,

 

5. Razvoj infrastrukture, tehnloški razvoj i razvoj novih proizvoda i usluga koje su optimalno prilagodjene zahtevima kupaca/korisnika moraju biti obeležja po kojima trebamo biti jasno prepoznatljivi na tržištu i koja ćemo i na dalje razvijati,

 

6. Dobavljače birati na osnovu njihovih sposobnosti da ispune naše definisane kriterijume isporuke i sa njima razvijati korektne i partnerske odnose u cilju obezbeđivanja što kvalitetnijih sirovina, repromaterijala, potrošnih materijala i usluga,

 

      7. Životnu sredinu štititi korištenjem ekoloških sirovina, repromaterijala i potrošnog materijala i strogom kontrolom nastanka i kretanja  otpada,

 

8. Poslovne i radne procese organizovati polazeći od toga da se svi prateći rizici, opasnosti i štetnosti identifikuju i poznaju, te da se primenom efikasnih mera zaštite njihovi uticaji umanjuju do nivoa koji obezbedjuje da ne dodje do povreda na radu, bolesti u vezi sa radom i profesionalnih oboljenja,

 

      9. Stalno biti prisutan u humanitamim akcijama u lokalnoj samoupravi i želimo da pokažemo da smo i društveno odgovoma i korisna                        organizacija.

 

Politika Integrisanog sistema menadžmenta pruža okvir za postavljanje ciljeva IMS, podržava strateško usmerenje preduzeća i daje smemice za ponašanje svih zaposlenih u organizaciji, a menadžment ima zadatak da njene smemice prenese svim zaposlenima, poslovnim partnerima i široj društvenoj zajednici, kao i da obezbedi uslove da se ona u potpunosti sprovede. 

Za definisanje i tumačenje Poslovne politike i Politlke integrisanog sistema menadžmenta odgovoran je Direktor  preduzeća, a za njihovo sprovođenje odgovomi su svi zaposleni u organizaciji srazmemo svojim pozicijama,  odgovomostima i ovlaštenjima.  

 

 

 

U Nišu, dana  19.01.2018.godine                                                                                                      GENERALNI DIREKTOR                                                                                                                                                                           Dragoljub Maksimović, dipl.inž.metalurgije